Vores vedtægter fremgår nedenfor og kan downloades i pdf-format her. De blev revideret i 2016 og godkendt på generalforsamlingen 9. september 2016.

Kapitel 1: Navn og formål

§ 1: Navn, hjemsted og logo

Selskabets navn er “Det Danske Afrika Selskab” (The Danish Africa Society) og det har hjemsted i København. Logoet er et rektangulært, nedad tilspidset skjold, som indeholder det afrikanske kontinent og selskabsnavnet. Ovenpå skjoldet står en afrikansk elefant.

§ 2: Formål og aktiviteter

Selskabets formål er at fremme kendskabet til og forståelsen for Afrika  – dets befolkninger, kulturer, natur, historie og udvikling – samt forholdet mellem Afrika og Danmark i et historisk og aktuelt perspektiv. Selskabet er upolitisk, men arbejder for at styrke og fremme forbindelsen mellem personer, virksomheder og organisationer, der har virket eller virker i Afrika – eller som har en speciel interesse for kontinentet.

For at fremme formålene afholder selskabet møder, foredrag, udflugter og andre sociale arrangementer, hvor deltagerne kan netværke, debattere og få ny inspiration og viden. Alle arrangementer har et afrikansk tema.

I forbindelse med generalforsamlingen udsender selskabet en årsberetning om sine aktiviteter. Selskabets regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni.

Kapitel 2: Medlemskab og kontingent

§3: Krav til medlemskab

Personer, virksomheder og organisationer kan ansøge om medlemskab af selskabet, som tildeles af bestyrelsen. Det er en betingelse for optagelse i selskabet, at ansøgeren virker eller har virket i Afrika eller kan redegøre for sin interesse for kontinentet. Bestyrelsen kan dog i særlige tilfælde dispensere herfra.

§ 4: Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om optagelse i selskabet kan ske ved at udfylde ansøgningsskemaet på selskabets hjemmeside.

Alle ansøgninger sendes til godkendelse hos samtlige bestyrelsesmedlemmer via kassereren eller et andet bestyrelsesmedlem med særligt ansvar for medlemsoptagelse. En ansøgning betragtes som godkendt med mindre et medlem af bestyrelsen senest 14 dage efter rundsendelsen har indgivet en indsigelse. I så tilfælde vil optagelsen blive afgjort af bestyrelsen ved simpelt stemmeflertal, jvf. §14.

Beslutning om optagelse meddeles ansøgeren senest en måned efter, at ansøgningen er modtaget. Dette sker via kassereren eller et andet bestyrelsesmedlem med særligt ansvar for medlemsoptagelse.

Nye medlemmer præsenteres på et af selskabets møder og modtager samtidig et medlemscertifikat.

§ 5: Udmeldelse

Udmeldelse af selskabet kan finde sted via selskabets hjemmeside eller ved at sende en skriftlig meddelelse til kassereren. Medlemmer, som i et år ikke har betalt kontingent, slettes som medlemmer af selskabet.

§ 6: Medlemskontingent

Medlemskontingentet fastsættes separat for hver medlemskategori, som er personlige medlemmer og corporate members. Det sker på selskabets årlige generalforsamling.

Kontingentet betales årligt.

§ 7: Corporate members og organisationer

For disse medlemmer gælder, at op til fire medarbejdere kan deltage i hvert af selskabets arrangementer. Deltagelse sker på samme vilkår og priser som for selskabets øvrige medlemmer.

§ 8: Æresmedlemmer

Bestyrelsen kan som hædersbevisning udnævne æresmedlemmer, som da er kontingentfri. Udnævnelse af æresmedlemmer finder sted på et af selskabets møder.

Kapitel 3: Generalforsamling

§ 9: Myndighed

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

§ 10: Stemmeret

Medlemmer har stemmeret, når de har været medlem i mindst to måneder og har betalt kontingent jvf. §6 og §8. Hvert medlem, uanset kategori, har én stemme. Såfremt et medlem er forhindret i at deltage i en generalforsamling, kan vedkommende stemme skriftligt eller ved fuldmagt via et tilstedeværende medlem. Skriftlig stemmeafgivning og fuldmagter skal forelægges dirigenten, som vil informere forsamlingen inden afstemning.

§ 11: Indkaldelse og dagsorden

Enhver generalforsamling indkaldes ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med mindst to ugers varsel. Den ordinære, årlige generalforsamling afholdes så tæt på selskabets stiftelsesdag 11. september som muligt. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Præsidenten aflægger beretning
  3. Kassereren aflægger regnskab
  4. Fastsættelse af næste års kontingent
  5. Valg af selskabets præsident
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  7. Valg af to revisorer
  8. Valg af revisorsuppleant
  9. Eventuelt.

§ 12: Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når det i et bestemt øjemed forlanges skriftligt af en tredjedel af medlemmerne. Indvarsling sker på samme måde og med samme tidsfrist, som angivet i §11.

Ved ekstraordinære generalforsamlinger sker afgørelser ved simpelt stemmeflertal.

§ 13: Forslag til behandling

Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være præsidenten i hænde senest tre uger før generalforsamlingen. Efter begæring foregår afstemninger skriftligt. Afgørelser sker ved simpelt stemmeflertal.

Selskabets vedtægter kan kun ændres på en generalforsamling, hvor halvdelen af medlemmerne er til stede, og hvor to tredjedele af de tilstedeværende stemmer for ændringsforslaget.

Kapitel 4: Bestyrelse og administration

§ 14: Ledelse og sammensætning

Selskabets bestyrelse leder alle dets anliggender i overensstemmelse med vedtægterne og består af præsidenten og højst otte andre medlemmer. Bestyrelsen alene repræsenterer selskabet udadtil. Den fastsætter sin forretningsorden og konstituerer sig med vicepræsident, kasserer og sekretær.

Bestyrelsesmøder ledes af præsidenten og i hans fravær af vicepræsidenten eller et andet medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når fire medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed afgøres sagen af præsidentens stemme eller i hans fravær af den stemme, der leder mødet. Sekretæren skriver referat af møderne.

§ 15: Udvalg

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg, der arbejder selvstændigt under ansvar over for bestyrelsen. Udvalg i bestyrelsesregi fremlægger en status på igangværende opgaver og fremkommer med forslag og idéer til nye aktiviteter på bestyrelsesmøderne.

§ 16: Valg af bestyrelsesmedlemmer og honorering

Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen med valg af op til fire medlemmer i både lige år og ulige år. Genvalg kan finde sted. Præsidenten vælges særskilt.

Hvis et bestyrelsesmedlem udgår, kan bestyrelsen udpege et midlertidigt medlem, der fungerer frem til næste generalforsamling.

Bestyrelse og udvalg arbejder pro bono dvs uden honorering, men der kan til støtte for arbejdet ansættes lønnet personale efter bestyrelsens beslutning.

Kapitel 5: Formueforhold og opløsning

§ 17: Formueforhold

På kassererens foranledning og bestyrelsens godkendelse anbringes selskabets formue som likvide indskud på en bankkonto eller i værdipapirer, der henlægges i depot. Selskabets værdipapirer skal være noterede eller i depot i pengeinstitut på selskabets navn og kan kun overdrages til en anden person eller institution ved skriftlig godkendelse af mindst tre bestyrelsesmedlemmer, hvoraf de to skal være præsidenten og/eller vicepræsidenten og/eller kassereren. Samme kombination af underskrifter kræves for at pådrage selskabet juridisk bindende økono-miske forpligtelser.

§ 18: Opløsning af selskabet

Opløsning af selskabet kan kun finde sted efter reglerne om vedtægtsændringer, jvf. §13. Ved opløsning af selskabet bestemmer den opløsende generalforsamling, hvorledes der disponeres over selskabets aktiver.